UTRECHT - De gemeente Utrecht werkt op verschillende plekken aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. We bouwen volop en we verbeteren de openbare ruimte en wegen.

De gemeente stemt al deze verschillende werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af en waar mogelijk combineren we werkzaamheden om overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Ook zorgen we dat alternatieve routes beschikbaar en bekend zijn. Desondanks kunnen straten of delen van de stad, vooral voor autoverkeer, tijdelijk minder goed bereikbaar. Welke projecten dat zijn, is te vinden in de Meerjarenplanning Verkeershinder.

Gebieden met de meeste werkzaamheden

Veel verschillende werkzaamheden in één gebied zorgt voor een ingewikkelde situatie. Daarom stemmen we in deze gebieden goed af tussen de verschillende partijen, zoals gemeente, energiebedrijven of een projectontwikkelaar. Zo beperken we de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven. Ook kijken we goed naar alternatieven, zoals het beschikbaar stellen van extra deelvervoer. In de volgende drie gebieden in de stad gebeurt het komende jaar veel: Noordwest, Binnenstad/Stationsgebied en Zuidwest.

Gebied Noordwest

Dit jaar werken we verder aan de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. We veranderen de drukke verkeersweg in een veilige weg met groen en bomen. Fietsers krijgen meer ruimte, voetgangers kunnen straks makkelijk en veilig oversteken en lokaal autoverkeer kan naar zijn bestemming rijden. We werken voor dit project onder andere aan de Joseph Haydnlaan, de Thomas á Kempisweg, , de Cartesiusweg en de Marnixlaan en -brug.

Bij de Oudenoord-Kaatstraat voeren we het afslagverbod uit en zijn er rioleringswerkzaamheden aan de Acaciastraat en de Ahornstraat. In het eerste kwartaal van 2023 legt Eneco een verbinding aan onder de Brailledreef tussen de energiecentrale in Overvecht en de warmtepomp bij de rioolwaterzuivering. Ook legt Eneco warmtetransportbuizen aan op de Julianaparklaan, de Sweder van Zuylenweg en de Adriaan van Bergenstraat. Deze laatste werkzaamheden combineren we met de herinrichting van deze wegen.

Binnenstad/Stationsgebied

In 2023 verbreden we in de Van Sijpesteijntunnel de watergang. We zetten hiermee een stap richting realisatie van een waterverbinding tussen het water langs de Leidseweg langs het Smakkelaarsveld naar de Catharijnesingel. We gaan op deze plek extra ons best doen om fietsers goed om te leiden van oost naar west en andersom via de Leidseveertunnel. Ook zijn er diverse werkzaamheden aan kabels en leidingen gepland op het Lombokplein en in de Damstraat.

Stedin en Eneco hebben in de binnenstad op meerdere locaties werkzaamheden in de ondergrond gepland. Het betreft bijvoorbeeld werkzaamheden aan de stadsverwarming in de Haverstraat en aansluitend het vervangen van riolering. De werkzaamheden aan de werfkelders combineren we met noodzakelijke aanpassingen aan de kabels en leidingen bij de werven. Verder ronden we in 2023 de herinrichting van de Catharijnesingel af.

Gebied Zuidwest

De infrastructurele projecten in het zuidwestelijke Stationsgebied zijn grotendeels afgerond. In dit gebied starten in 2023 de werkzaamheden aan de Socrateslaan. We richten deze weg in met veel aandacht voor verkeersveiligheid en vergroening. In 2024 volgen de aanleg van de fietsstraat op de Jutfaseweg en de herinrichting van Europlaan Noord. Ook de bouw van de Merwedekanaalzone levert veel bouwverkeer op, dat via geschikte routes moet aan- en afrijden naar dit gebied. Door bouwprojecten rond de Croeselaan en in het Beurskwartier waar we een groot aantal woningen bouwen, is de komende jaren overlast van bouwverkeer.

Rijkswaterstaat is sinds juni 2022 bezig met de onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Arnhem. Deze duren in totaal anderhalf jaar. Rijkswaterstaat zorgt in overleg met de gemeente voor passende tijdelijke verkeersmaatregelen, gericht op het zoveel mogelijk beperken van de verkeershinder op het onderliggende wegennet.

Anders reizen en regie

We zorgen dat fietsers en voetgangers ook tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk hun weg kunnen vervolgen. Automobilisten zullen meer merken van de werkzaamheden. We wijzen mensen daarom ook op alternatieve reisopties. Zij kunnen vaker de fiets, het OV of deelmobiliteit gebruiken of hun auto bij een P+R parkeren. Maar ook buiten de spits of thuiswerken zijn goede manieren om hinder te voorkomen. We wijzen mensen hier bijvoorbeeld op via verkeersverwachtingen.nl.