UTRECHT - Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor een nieuw depot voor kunst en erfgoed op Lage Weide in Utrecht is vrijgegeven voor inspraak. Hierin staan de uitgangspunten om het depot aan de Isotopenweg mogelijk te maken voor het Centraal Museum, het Universiteitsmuseum en de afdelingen Erfgoed van de gemeente en Provincie Utrecht. Ook moet er een vrachtwagenparkeerplaats komen met sanitaire voorziening met zo’n twintig parkeerplekken om de parkeeroverlast in de openbare ruimte op Lage Weide en het Werkspoorkwartier te verminderen.


De collecties van het Centraal Museum en de Erfgoeddepots van gemeente en Provincie worden momenteel bewaard in het depot in het Werkspoorkwartier, maar dit is vol en voldoet niet meer aan de eisen. De gemeente Utrecht is eigenaar van een groot deel van de collectie van het Centraal Museum en is daarnaast verplicht om bodemvondsten binnen de gemeente te bewaren. Met het nieuwe depot worden deze collecties van het erfgoed van de stad goed bewaard voor de generaties die na ons komen. Ook het Universiteitsmuseum zal als huurder gebruikmaken van het nieuwe depot.

Om de parkeeroverlast van vrachtwagens in de openbare ruimte op Lage Weide en het Werkspoorkwartier te verminderen, komt er ook een vrachtwagenparkeerplaats met circa twintig plaatsen. In het plan is speciale aandacht voor het vergroten van de kwaliteit van de groene en ecologische inrichting. Het planten van 400 nieuwe bomen (ten opzichte van de kap van circa 300 bomen) is één van de vereisten om de kwaliteit van het groen rondom het depot, de vrachtwagenparkeerplaats en aansluitende omgeving te vergroten. Ook moet een deel van de groene openbare ruimte gedeeltelijk openbaar toegankelijk gemaakt worden en de leefwereld voor dieren verbeteren.

Uitbreidingsmogelijkheden

Op Lage Weide zijn momenteel beperkte mogelijkheden voor het uitbreiden van vierkante meters bedrijfsruimte. Dat komt door de infrastructuur in en om Lage Weide, die vooral tijdens de spits zwaar belast is. Om te zorgen dat er uitbreidingsmogelijkheden op Lage Weide blijven, wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe criteria voor extra uitbreidingsruimte.

De ontwikkeling van het depot en de vrachtwagenparkeerplaats zal - net als andere bedrijven met een uitbreidingsvraag - moeten voldoen aan de nieuwe criteria. Hierop vooruitlopend is al een verkeersonderzoek uitgevoerd door een externe partij en het blijkt mogelijk om het aantal autobewegingen (tijdens de spits) voor het depot te minimaliseren.

Het SPvE ligt van 19 juni tot 31 juli ter inzage op het Stadskantoor zodat belanghebbenden kunnen laten weten wat zij vinden van de plannen. Nadat de reacties zijn verwerkt wordt het SPvE mogelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan de omgevingsvergunning worden ingediend. De planning is dat het depot in 2026 wordt opgeleverd en daarna de vrachtwagenparkeerplaats kan worden gerealiseerd. De locatie van de vrachtwagenparkeerplaats is eerst nodig als bouwplaats van het depot.