AMERSFOORT - Het bindend advies in een langlopend conflict tussen de Gemeente Amersfoort en een projectontwikkelaar blijft in stand. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. De bindend adviseurs oordelen dat de gemeente een schadevergoeding aan de projectontwikkelaar moet betalen. De gemeente is het daar niet mee eens en heeft de rechtbank daarom gevraagd dit terug te draaien door het bindend advies te vernietigen. Maar volgens de rechtbank is er geen reden om dat te doen.


Langlopend conflict

De Gemeente Amersfoort en de projectontwikkelaar hebben al veertig jaar een conflict over het bouwen van woningen. De projectontwikkelaar stelt dat de gemeente zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden en dat hij daardoor schade heeft geleden. Partijen troffen eind jaren negentig een schikking die is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zo werd onder andere afgesproken dat de gemeente meerdere stukken grond voor het bouwen van woningen aan de projectontwikkelaar moest aanbieden. Maar ook over deze afspraak ontstond een conflict. Uiteindelijk legde de projectontwikkelaar het geschil in 2015 voor aan drie bindend adviseurs die zich over de ontstane situatie hebben gebogen.

Bindend advies

Vijf jaar later, in 2020, was het oordeel van de adviseurs klaar. Eén van de conclusies was dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan de tussen partijen in de vaststellingsovereenkomst afgesproken aanbiedingsverplichting richting de projectontwikkelaar. Die heeft hierdoor uiteindelijk te weinig woningen kunnen bouwen en leed hierdoor schade. De gemeente moet hem daarom een schadevergoeding betalen. Om wat voor een bedrag het gaat is op dit moment onderwerp van een andere procedure die voorligt aan bindend adviseurs.


Uitspraak en gevolg daarvan

De rechtbank gaat niet mee met het verzoek van de Gemeente Amersfoort om het bindend advies te vernietigen. Voor het vernietigen van een bindend advies geldt een zeer hoge drempel. Het moet onaanvaardbaar zijn dat partijen aan het bindend advies zijn gebonden. De rechter mag niet snel tot die conclusie komen. Er moet sprake zijn van ernstige procedurefouten of de inhoud van het bindend advies moet onaanvaardbaar zijn. De argumenten die de Gemeente Amersfoort daarvoor heeft aangevoerd gaan niet op. Er is geen sprake van ernstige procedurefouten. Er heeft een goede procedure plaatsgevonden waarbij hoor- en wederhoor is toegepast. Ook hebben de bindend adviseurs niet over zaken geoordeeld die niet aan hen zijn voorgelegd. De Gemeente Amersfoort had dat aangevoerd, maar krijgt daarin dus geen gelijk. Ook is de inhoud van het oordeel van de bindend adviseurs niet onaanvaardbaar en konden ze tot hun oordeel komen. Aldus de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank betekent dat het bindend advies in stand blijft en dat de Gemeente Amersfoort op grond hiervan een schadevergoeding aan de projectontwikkelaar moet betalen. De gemeente kan nog wel tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan.