UTRECHT - Utrecht gaat meer inzetten op specifieke doelgroepen om mensen met een bijstandsuitkering duurzame banen te geven. Ook wil de gemeente meer inzetten op meer langdurige samenwerkingen met Utrechtse werkgevers en regels eenvoudiger en duidelijker maken. Dat staat in de Beleidsnota Werk en re-integratie ‘Met vertrouwen en focus naar een zeker bestaan’ die het college vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden.


Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: “In Utrecht willen we dat iedereen gelijke kansen heeft om met betaald werk zelfstandig rond te komen. Als dat nog niet mogelijk is, moeten mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en mee te doen op een manier die past bij de mogelijkheden. Werkgevers hebben hierin een grote rol. Zonder werkgevers is het onmogelijk om deze ambities te realiseren. Voor werkgevers is dit juist een mooie kans om gemotiveerde krachten aan te trekken in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. We willen het netwerk van werkgevers die Utrechtse werkzoekenden een kans willen bieden op de arbeidsmarkt graag verder uitbouwen.”

Met de nota wil de gemeente bereiken dat alle Utrechters duurzaam betaald werk hebben, of dat ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Door de huidige krappe arbeidsmarkt komen kansrijke mensen sneller aan het werk en staat de arbeidsmarkt steeds verder af van de mensen waar meer speelt. Daardoor verandert de groep bijstandsgerechtigden in Utrecht. De groep Utrechters die meer ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen groeit. Utrechters werden in de afgelopen vijf jaar gemiddeld langer afhankelijk van een bijstandsuitkering. In 2018 was dit nog gemiddeld 5,8 jaar, in 2023 is dit opgelopen tot gemiddeld 7,3 jaar. Het verkleinen van de afstand tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt vraagt iets van inwoners, werkgevers en de gemeente. Dit leidt er mede toe dat meer ondersteuning nodig is om inwoners te ondersteunen richting betaald werk.

Inzetten op specifieke groepen

Om op de korte én langere termijn meer verschil te maken voor mensen, wil de gemeente in haar dienstverlening de nadruk leggen op een paar specifieke doelgroepen binnen bijstandsgerechtigde Utrechters: jongeren, huishoudens met kinderen, inburgeraars en statushouders en inwoners met een structurele arbeidsbeperking. De gemeente probeert hiermee meer impact te maken voor deze specifieke groepen, in plaats van beperkte dienstverlening voor alle Utrechters. Een groot deel van de Utrechters met een bijstandsuitkering is jonger dan 27 jaar. Veel van deze jongeren hebben geen startkwalificatie. Er is een extra stap nodig om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is bekend dat ook voor statushouders en mensen met een arbeidsbeperking iets extra's nodig is om succesvolle matches op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Ook heeft ruim een derde van de huishoudens met een bijstandsuitkering thuiswonende kinderen.

Voortman: “Hoe langer de bijstandsafhankelijkheid binnen gezinnen, hoe groter de kans dat armoede wordt ‘overgedragen’ op de kinderen en de kansenongelijkheid tussen kinderen toeneemt. Om dit te voorkomen, zetten we specifiek in op de groep huishoudens met kinderen.”
Deze aandacht voor gezinnen met kinderen sluit ook aan bij de doelen in de nota financiële bestaanszekerheid, die de gemeente eerder deze maand presenteerde. De gemeente probeert hiermee meer impact te maken voor deze specifieke groepen, in plaats van beperkte dienstverlening voor alle Utrechters.

Duidelijkheid en eenvoud

Met de nota wil de gemeente dat de dienstverlening van de gemeente als positief wordt ervaren en dat deze bijdraagt aan het welbevinden van inwoners. De gemeente ziet dat veel mensen moeite hebben om een weg te vinden in de regelgeving. Daarom gaan we meer inzetten op duidelijkere informatie, laagdrempelige toegang en (inkomens)zekerheid. Daarnaast zetten we in op nazorg voor werknemers en werkgevers, om ervoor te zorgen dat de Utrechters naar ieders tevredenheid aan het werk gaan en blijven. Ook gaan we aan de slag met obstakels tussen de Wmo en de Participatiewet.

Lees hier de Beleidsnota Werk en re-integratie