UTRECHT - De verwachting is dat er over dertig jaar een kwart meer mensen in de provincie Utrecht wonen. Hierdoor stijgt het aantal woningen sterk, maar ook het aantal werklocaties en vervoersbewegingen. Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de normen voor luchtkwaliteit aangescherpt. Dat betekent dat er nog meer gedaan moet worden om de lucht die we inademen gezond te houden, want voor de provincie staat een goede gezondheid van haar inwoners voorop. Hoe de provincie dit wil aanpakken staat beschreven in de herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht.


Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Als provincie ondersteunen we zoveel mogelijk initiatieven om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daar hebben we de gemeenten, maar zeker ook de inwoners voor nodig. De spanning zit hem aan de ene kant in de voorspelde groei en aan de andere kant in de aangescherpte WHO normen en hoe we daar uitvoering aan gaan geven. We werken al goed samen met gemeenten, Rijk en provincies in het Schone Lucht Akkoord, maar we zullen ons bijvoorbeeld in Brussel ook moeten laten horen. Schone lucht is een taak voor ons allen en stopt niet bij de landsgrenzen."

Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht

De Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht is het uitvoeringsprogramma waarmee de provinciale inzet en de regionale samenwerking op luchtkwaliteit vorm krijgen. Deze zijn gericht op het verbeteren van de volksgezondheid en gaan over de samenwerking landelijk en regionaal, lobby richting Europa, ontwikkelen en delen van kennis en stimuleren van concrete maatregelen op relevante bronnen voor luchtverontreiniging. Dit wordt gedaan onder andere met de ambassadeurs voor Gezonde Lucht en een platform voor de gemeenten. Met de herijking van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht wordt een update gegeven van de provinciale activiteiten en wordt focus aangebracht aan de hand van recente ontwikkelingen, kennis en inzichten.

Aangescherpte WHO advieswaarden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in september 2021 nieuwe advieswaarden uitgebracht. Het RIVM geeft aan dat deze aangescherpte waarden in 2030 in grote gebieden nog niet gehaald worden. Met name voor fijnstof is dat nog een uitdaging. Om beter zicht te krijgen in de haalbaarheid van de nieuwe WHO-advieswaarden brengt het RIVM voor de zomer in kaart welke aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om in 2030 in heel Nederland aan de nieuwste WHO waarden te voldoen. De partners van het Schone Lucht Akkoord bespreken of er op basis van deze aanscherpingen opnieuw actie moet worden ondernomen.