UTRECHT -In het coalitieakkoord ‘nieuwe energie voor Utrecht’ werd het al aangekondigd: Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hebben ingestemd met een concreet plan voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen. Hiervoor is het volledige wegennetwerk de afgelopen twee jaar tegen het licht gehouden.


Kunnen we deze zodanig inrichten dat het veiliger en gezonder wordt voor gebruikers en bewoners? Het resultaat is dat – uiterlijk in 2040 - bij 20 procent van het totale aantal kilometers provinciale weg de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 60 km/u, en dat op alle parallelwegen straks 30 km/u geldt. Voordat het zover is, moeten Provinciale Staten op 29 juni aanstaande hun akkoord geven op de plannen.

Het blijft niet alleen bij de snelheidsverlaging op de wegen waar dat kan. Ook worden alle oversteken waar geen stoplichten of zebrapaden zijn voor langzamer verkeer uiterlijk 2040 veiliger gemaakt met een snelheidsverlaging naar 60 km/u of een andere passende maatregel. In totaal gaat het om 86 van deze oversteken, er wordt gestart met de 19 meest onveilige oversteken. Doel van de snelheidsverlagingen is het gezonder maken van de woon- en leefomgeving van mensen. Op de plekken waar dat veilig kan, kiezen we voor een lagere snelheid met een positief effect op de natuur, geluid en uitstoot.

Balans: leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

Het plan, genaamd ‘Netwerkperspectief provinciale wegen 2040’, draagt bij aan een zo goed mogelijke balans tussen de leefbaarheid voor mensen en dieren langs provinciale wegen, de verkeersveiligheid plus de oversteekbaarheid, en de bereikbaarheid. De maximumsnelheid op de provinciale wegen moet passen bij het type weg, en de weginrichting moet zijn afgestemd op hoe de weg wordt gebruikt.

Er kan niet slechts worden volstaan met ‘een bordje 60’. Er zijn ingrijpende aanpassingen aan de weg nodig om de lagere snelheid af te dwingen en tegelijk de grote hoeveelheden (vracht)verkeer veilig af te kunnen wikkelen. Daarom worden de aanpassingen uitgevoerd tijdens het geplande groot onderhoud aan de weg. Zo besparen we kosten, beperken we de overlast voor gebruikers en de omgeving en werken we veilig aan de weg.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “We zetten hiermee een grote stap in de goede richting: een gezondere leefomgeving voor iedereen die in de buurt van onze provinciale wegen is of woont. We zijn er nog niet, en het was een ingewikkeld en langdurig proces om hier te komen. De afgelopen periode is intensief samengewerkt met gemeenten, veel belangenorganisaties, hulpdiensten en aanwonenden tijdens externe expertsessies. Als provincie Utrecht zijn we pioniers en dat maakt dat we vaak het wiel moesten uitvinden. Er zijn bijvoorbeeld geen normen voor hoe je een weg inricht voor een gezonde leefomgeving. Dit maakt me extra trots dat we staan waar we nu staan.”

Trajectaanpak

De uitwerking van het netwerkperspectief volgt de planning van het groot onderhoud aan onze wegen. Dit doen we om kapitaalvernietiging te voorkomen, omdat een andere maximumsnelheid niet slechts het plaatsen van een bord is maar vrijwel altijd aanpassingen aan de infrastructuur vraagt.

Trajecten om hier vanaf 2023 mee te starten zijn:

  • N224 Traject 33, vanaf Zeist tot de N227
  • N225 Traject 42, vanaf Rhenen tot Gelderland
  • N415 Traject 104, van de N221 tot Hilversum