UTRECHT - Hoe zorgen we ervoor dat agrariërs in de toekomst een eerlijke prijs krijgen voor hun producten? En dat zij een gezond bedrijf kunnen runnen in onze provincie? De provincie stelt 9 ton beschikbaar aan agrarische ondernemers en andere partijen uit de afzetketen van landbouwproducten om antwoord op deze vragen te stimuleren.


Het geld is bedoeld om samenwerking en innovaties te stimuleren om zo de landbouw te verduurzamen en de toekomstbestendigheid van de landbouw te vergroten. Met de subsidieregeling “Samenwerking voor duurzame waardeketens” wil de provincie Utrecht nieuwe verdienmodellen voor agrariërs vinden en ervoor zorgen dat de keten van boer tot consument korter en duurzamer wordt.

De subsidieregeling

De landbouwsector is van belang voor de provincie Utrecht en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De landbouw moet duurzamer en milieuvriendelijker worden en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Toegang tot eerlijke, gezonde en lokale producten is van groter belang geworden voor bewoners van de provincie. Maar de agrariër moet qua inkomen er niet op achteruit gaan. De subsidieregeling stimuleert het ontwikkelen van nieuwe ideeën die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Dat kan bijvoorbeeld een nieuw samenwerkingsverband zijn waarbij duurzaam geproduceerde landbouwproducten een grotere of nieuwe afzetmarkt vinden, of een bestaand samenwerkingsverband dat een nieuwe manier vindt om producten op een duurzamere manier af te zetten.

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Landbouw): “Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer boeren bezig zijn met duurzaamheid en dat er in Utrecht tal van initiatieven zijn om het voedsel sneller van de boer naar de consument te krijgen. Als provincie vinden wij het belangrijk dat de landbouwsector zich hiervoor inspant. Maar wij realiseren ons uiteraard ook dat daar financiële middelen voor nodig zijn. Met deze subsidie komen wij hier graag in tegemoet en stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe ideeën.”

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor iedereen die zich bezighoudt met de keten van landbouwproducten. Van voedsel tot bouwmateriaal en van diervoer tot het gebruik van reststromen. Kansen en oplossingen voor duurzame landbouw kunnen zich immers in de hele keten (van producent, verwerker en afnemer) voordoen. In het samenwerkingsverband moet tenminste één landbouwbedrijf zitten en kan daarnaast bestaan uit ketenpartners, zoals agrarische ondernemers, logistieke en (voedsel)verwerkende partijen en groothandels. Maar ook afnemende partijen zoals gemeenten, retail, horeca en zorginstellingen kunnen deel uitmaken van de samenwerking.

De aanvraag moet een projectvoorstel zijn dat gaat over het oprichten van een nieuw samenwerkingsverband tussen partijen die gezamenlijk een plan willen opstellen. Ook kan het gaan om de uitvoering van een innovatief project door een al bestaand samenwerkingsverband. De omvang van de subsidie is minimaal € 50.000, - en maximaal € 300.000, -. Het subsidiepercentage ligt tussen de 40% en 100% van de kosten van het plan, afhankelijk van het soort kosten.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Provincie Utrecht stelt 4,5 ton ter beschikking en dit wordt aangevuld door het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) met nog eens 4,5 ton. Deze regeling sluit aan bij het Europees innovatiepartnerschap (EIP) voor de landbouw dat concurrerende en duurzame land- en bosbouw bevordert. Het doel is dat projecten van elkaar leren zodat subsidiegeld zo optimaal mogelijk benut wordt. Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

Provinciale voedselagenda

Met deze subsidieregeling wordt ook bijgedragen aan de ambitie van de provincie om meer inwoners te laten eten uit de korte keten. De Voedselagenda is een stimuleringsagenda van 2021-2023 om initiatieven en partijen te ondersteunen en samen te brengen op het gebied van korte ketens en gezonde en duurzame voeding. De provincie richt zich onder andere op het faciliteren van uitwisseling tussen producenten, voedselinitiatieven en korte keten initiatieven en het signaleren en onderzoeken van knelpunten en barrières in de korte keten.

Bijeenkomst

Op 21 april tussen 19:30 en 21:00 organiseert de provincie Utrecht een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens de informatiebijeenkomst ontvangt u informatie over de regeling en worden tips gegeven die makkelijker maken om een aanvraag te doen. Aanmelden kan via www.provincie-utrecht.nl/pop3.