UTRECHT - Utrechtse medezeggenschappers hebben een belangrijke stap gezet richting een democratische toekomst voor studenten. Tijdens de Nacht van de Utrechtse Student(NUS) 25 juni, werd een belangrijk manifest ondertekend door meerdere centrale medezeggenschapsraden.


VIDIUS organiseert onderwijsoverleggen voor de centrale medezeggenschapsraden van Utrecht op mbo, hbo en wo niveau. Hbo Mezeggenschap (hbo MZ) en Landelijk Overleg Fracties (LOF) boden een ondersteunende rol tijdens het schrijfproces. Uit het overleg kwam een manifest uit voort, dat tijdens het feestelijke evenement werd ondertekend.

Het manifest, dat tijdens het feestelijke evenement werd gepresenteerd en ondertekend, kwam voort uit gezamenlijke inspanningen van VIDIUS en verschillende centrale medezeggenschapsraden van Utrecht. “Door de krachten te bundelen, willen wij zorgen voor betere begeleiding, toegankelijkheid en naamsbekendheid, en zo bijdragen aan een inclusieve, democratische en goed vertegenwoordigde studentengemeenschap,” aldus de opstellers. Het document bevat de standpunten, actiepunten en aanbevelingen die nodig zijn om deze doelen te bereiken voor alle lagen binnen de medezeggenschap.

Als een startpunt wordt het manifest gezien, niet als een eindpunt. Het biedt een kader om verder te werken aan een sterkere en meer betrokken medezeggenschapsstructuur. Het manifest roept de colleges van besturen en beleidsmakers op het manifest te omarmen, samen te werken aan de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelen en actief deel te nemen aan de dialoog.

Met dit manifest willen de betrokken partijen een solide basis leggen voor toekomstige samenwerking en verbetering binnen de medezeggenschap, en zo bijdragen aan beter onderwijs voor iedereen in Utrecht.