UTRECHT - De provincie Utrecht is blij dat het kabinet geld vrijmaakt voor woningbouw, energietransitie en klimaat. Daaruit blijkt erkenning van de enorme opgave in de Utrechtse regio om op de beperkte hoeveelheid grond huizen te bouwen, duurzame energie op te wekken en duurzame landbouw te ontwikkelen. De Utrechtse regio is één van de snelst groeiende regio's van Nederland. De verwachting is dat het aantal inwoners de komende decennia met een kwart zal toenemen tot 1.7 miljoen.

Als provincie Utrecht hebben we het kabinet aangeboden tot en met 2030 ruim 80.000 extra woningen in de regio's Utrecht, Amersfoort en Foodvalley te realiseren. Dat is een forse bijdrage aan de 900.000 woningen die er tot en met 2030 in heel Nederland moeten komen. Om die woningen te realiseren zijn investeringen in bereikbaarheid en in groen nodig, voldoende netcapaciteit en voldoende stikstofruimte. Het kabinet moet zich als het aan de provincie Utrecht ligt bij de versnelling van de woningbouw richten op de regio's waar de druk op de woningmarkt het grootst is.

Duurzame bereikbaarheid

De provincie Utrecht is het nationale verkeershart van Nederland met het Centraal Station als drukste station van Nederland. Om het bestaande OV-netwerk in Utrecht te ontlasten en om de geplande woningbouw mogelijk te maken, hebben provincie Utrecht en gemeenten Utrecht en Nieuwegein samen 415 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe snelle OV-verbindingen zoals een deels ondergrondse tramlijn tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal: de Merwedelijn. Ook investeren we samen met gemeenten zo'n 65 miljoen euro in negen doorfietsroutes zodat mensen makkelijker met de fiets op en neer kunnen naar hun werk. De miljoenen investeringen uit de Utrechtse regio zijn niet genoeg om in beweging te blijven. De provincie Utrecht hoopt dat het kabinet hier in de doorvertaling van de Miljoenennota en de Rijksbegroting aandacht voor heeft.

Groen Groeit Mee

Voor de bouw van extra woningen en infrastructuur is ook groen nodig. De komende jaren trekt provincie Utrecht zelf 50 miljoen euro uit om het groen in de regio mee te laten groeien. De ambitie is 10.000 extra hectare groen. De provincie Utrecht is blij met de integrale programmatische aanpak voor groen in en om de steden en vindt de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt een goede eerste stap. Gedeputeerde Huib van Essen: "In Utrecht zijn we al volop bezig met Groen Groeit Mee, dus mooi dat het kabinet dit heeft opgenomen in de Miljoennota. Al had het wat forser gemogen: 3,1 miljoen voor het hele land doet geen recht aan de omvang van de opgave."

Vitaal platteland

De provincie Utrecht heeft ook een opgave op het platteland: de landbouwtransitie, waarin natuur, duurzame landbouw en economische activiteiten hand in hand moeten gaan. Provincie Utrecht roept het kabinet op snel met duidelijkheid te komen over de aanpak van de stikstofcrisis, zodat we aan de slag kunnen.