UTRECHT - De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar om landbouwers te stimuleren om te investeren in moderne installaties, onroerend goed of machines waardoor de landbouw duurzamer en milieuvriendelijker wordt. Denk aan een aangepaste machine voor strokenteelt, waarbij de teelstroken niet bereden worden of opslagplaatsen voor de verwerking van organisch materiaal tot compost.


De subsidieregeling

De landbouwsector is belangrijk voor de provincie Utrecht en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De landbouw moet duurzamer en milieuvriendelijker worden en daarmee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Met de subsidieregeling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de landbouw' helpt de provincie landbouwers om investeringen te doen die bijdragen aan deze doelstellingen. In de subsidieregeling is een lijst samengesteld met investeringen waarvoor een subsidie van 40 procent kan worden aangevraagd. De subsidieaanvraag moet tussen de 10.000 euro en 100.000 euro zijn, maar kan voor een samenwerkingsverband tot 500.000 euro bedragen. De regeling loopt van 12 september tot en met 21 oktober 2022.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht: "Met deze subsidie willen we de agrariërs in onze provincie een steuntje in de rug geven bij de benodigde transitie in de landbouw. De investeringen die we subsidiëren dragen bij aan een meer klimaatneutrale, natuurinclusieve en kringlooplandbouw en daarmee aan de landbouw van de toekomst."

Voor wie is de regeling?

De regeling staat open voor landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers. Een samenwerkingsverband moet uit tenminste twee partijen bestaan.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. De provincie Utrecht stelt 5 ton ter beschikking en dit wordt aangevuld door het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) met nog eens 5 ton.

Bijeenkomst

Op 8 september om 19.30 uur houdt de provincie Utrecht een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over de regeling en worden tips gegeven die het makkelijker maken om een aanvraag te doen. Aanmelden kan via www.provincie-utrecht.nl/pop3.